regulamin konkursu

Regulamin Konkursu – wygraj udział w kursie Świat Liczb dla najmłodszych inspirowany metodą Marii Montessori

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest EDUKA CENTER z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie Pozna, NIP: 627255567, zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 03.07 do 12.07.2020 roku.
 3. Zadanie konkursowe:

          Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie dowolną techniką plastyczną pracy pod tytułem “Świat cyfr oczami dzieci i dorosłych”. Praca może być wykonana przez opiekunki, nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Pod uwagę będzie brana kreatywność.

Pracę należy przesłać najpóźniej do dnia 12.07.2020 do godziny 23.59 na adres e-mail: szkolenia@edukacenter.pl w formie wyraźnego zdjęcia.

 • Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej “Regulaminem”.
 • Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej “Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 • Spośród uczestników, którzy do dnia 12.07.2020 do godziny 23.59 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni jednego zwycięzcę konkursu.
 • Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru jednego zwycięzcy głównego, biorąc pod uwagę kreatywność i podejście do tematu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w niniejszym konkursie.
 • Zwycięzca zostanie ogłoszony na fanpage’u “Eduka Center”.
 • Nagrodą w konkursie będzie:
  1 x dostęp do kursu Świat Liczb dla najmłodszych inspirowany metodą Marii Montessori. Dostęp do kursu jest dożywotni. Wartość nagrody to 159 zł.
 • Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy także pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację konkursu.
 • Zgłoszona do konkursu praca, przesłana do Organizatora, staje się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestnika Konkursu.
 • Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że nadesłany do Organizatora wpis nie narusza praw, w tym praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich, jest wolny od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem, zdjęcia nie są wulgarne ani nie naruszają praw osób trzecich.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Eduka Center, ul. Michałkowicka 23, 41-100 Siemianowice Śląskie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. .o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 • Uczestnik Konkursu zgadza się na opublikowanie zwycięskiej pracy.

Postanowienia  końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie w potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkują wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawniają Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia określone w Regulaminie warunki, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Copyright ©Eduka Center Ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie 2021 edukacenter.pl.