Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze platformy internetowej „EDUKA CENTER”, działającej pod adresem internetowym www.edukacenter.pl (dalej: „Platforma”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://edukacenter.pl/regulamin/.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Yüce, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EDUKA CENTER Katarzyna Yüce” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 6272555867, numer REGON: 241073311 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: szkolenia@edukacenter.pl.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z Platformy wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Kursuimię i nazwiskoadres poczty elektronicznejnumer telefonuopcjonalnie – firma, NIP oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku, gdy Usługobiorca jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta)art. 6 ust. 1 lit. b RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Kursu zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Kursu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowejimię i nazwiskoadres poczty elektronicznejnumer telefonuopcjonalnie – firma, NIP oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku, gdy Usługobiorca jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta)art. 6 ust. 1 lit. b RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newsletteraadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. b RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)   oraz   art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Obsługa zapytań składanych przez Klientów za pomocą formularza kontaktowegoimię i nazwiskoadres poczty elektronicznejinne dane zawarte w wiadomości do Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnegoimię i nazwiskoadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. c RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków: udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Prowadzenie profili Administratora w serwisach społecznościowych (dalej: „Serwisy”)nazwa Twojego profiludane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profili w Serwisach)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
 
Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane w opisanym wyżej celu przetwarza wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z Serwisów zastosowanie znajdują zasady i warunki ustanowione przez administratorów tych Serwisów.
 
Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z pozostałego korzystania przez Ciebie z Serwisów powinieneś kierować bezpośrednio do ich administratorów.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przesyłanie powiadomień e-mailadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług)
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)imię i nazwisko/firmaadres zamieszkania/siedzibyNIPart. 6 ust. 1 lit. c RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowyimię;nazwisko;podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu).art. 6 ust. 1 lit. c RODO   (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiimię;nazwisko;firma;adres poczty elektronicznej;adres zamieszkania/siedziby;numer PESEL/KRS;NIP.art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Analiza Twojej aktywności na Platformiedata i godzina odwiedzin; numer IP urządzenia; rodzaj systemu operacyjnego urządzenia; przybliżona lokalizacja; rodzaj przeglądarki internetowej;czas spędzony na Platformie;odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Platformy.art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Platformie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Platformie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Administrowanie Platformąadres IP;data i czas serwera;informacje o przeglądarce internetowej;informacje o systemie operacyjnym.   Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Platformy (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Platformy)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Platformy w sposób prawidłowy).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Platformie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:
a) firma hostingowa;
b) dostawca domeny;
c) dostawca usługi newslettera;
d) dostawca systemu mailingowego;
e) dostawcy systemów płatności online;
f) firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Platformie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
g) biuro rachunkowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  a) zapewnienie prawidłowego działania Platformy – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Platformy, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  b) zwiększenie komfortu przeglądania Platformy – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  c) tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Usługobiorców z Platformy. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Platformy i dostosowywanie jej działania do preferencji Usługobiorców;
  d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do Usługobiorców reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Platformy. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
NARZĘDZIEDOSTAWCAFUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCHOKRES DZIAŁANIA
Niezbędne pliki cookiesAdministratorDziałanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Platformy, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej PlatformyWiększość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia;
Google AnalyticsGoogleNarzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Platformy przez Usługobiorców, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Platformę oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Użytkowników.do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Facebook PixelFacebookNarzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Platformę także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)

7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Platformę. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Platformy, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Platformy, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 08.03.2023r.