Regulamin kupony rabatowe

Regulamin Promocji “Kupony Rabatowe za Opinię”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem promocji “Kupony Rabatowe za Opinię” (dalej „Promocja”) jest EDUKA CENTER, ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie.
 2. Promocja obejmuje kursy i inne produkty oferowane przez Organizatora.
 3. Serwis promocji: internetowy serwis informacyjny Organizatora – www.edukacenter.pl

§2 Definicje

 • Organizator –  EDUKA CENTER ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie;
 • Klient – osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszej promocji;
 • Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
 • Serwis – internetowy serwis informacyjny organizatora: www.edukacenter.pl;
 • Opinia – opinia na portalu społecznościowym Facebook i w sklepie;
 • Videoopinia – opinia w formie nagrania video, przesłana na adres email Organizatora.

§3 Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów organizatora w serwisie www.edukacenter.pl a następnie wystawi rekomendację Eduka Center na portalu społecznościowym Facebook i bezpośrednio w sklepie przy zakupionym produkcie.
 2. Uczestnik zgłasza udział w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własny zakupiony produkt.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.

§4 Zasady Promocji

 1. Uczestnik, który wystawi opinię na portalu społecznościowym Facebook i w sklepie otrzyma kupon rabatowy o wartości 20 zł na zakup w serwisie www.edukacenter.pl,
 2. Uczestnik, który nagra i wyśle videoopinię otrzyma kupon rabatowy o wartości 100 zł na zakup w serwisie www.edukacenter.pl
 3. Kupon rabatowy, o którym mowa nie obejmuje zaświadczeń.
 4. Kupony nie łączą się.
 5. Każdy kupon jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia i jest jednorazowy na jednego użytkownika.
 6. Warunkiem otrzymania kuponu jest przesłanie zrzutu ekranu (print screen) opublikowanej opinii lub przesłanie nagranej videoopinii na adres e-mail: szkolenia@edukacenter.pl
 7. Kupon nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy sprzedaży produktu, niebędącego płatnikiem kursu, niewywiązania się z zasad ustalonych w regulaminie.
 8. Warunkiem otrzymania kuponu jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Organizatora wynikających z umowy sprzedaży i uregulowanie całej opłaty za kurs.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykorzystania kuponu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie klienta.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez klienta kuponu w określonym terminie 30 dni od jego otrzymania.

§5 Nagrody w Promocji

 1. Nagrodą w promocji są kupony rabatowe o wartości 20 zł lub 100 zł, zależnie od spełnionych warunków.
 2. Kupony zostaną wysłane na adres email uczestnika w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wystawienia opinii.

§6 Warunki Wykorzystania Kuponów

 1. Kupon można wykorzystać na dowolny zakup w serwisie edukacenter.pl, z wyłączeniem zaświadczeń.
 2. Kupony nie łączą się z innymi kuponami.
 3. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne świadczenia pieniężne.

§7 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu realizacji promocji.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.

§6 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.edukacenter.pl.