Jakie kwalifikacje powinien mieć trener TUS?

tus

Podjęcie dodatkowego szkolenia wzmacniającego kompetencje pedagoga i psychologa zawsze procentuje w efektywności pracy z dziećmi. Szkolenie dla Trenera TUS na pewno jest dobrym wyborem, niezależnie od tego czy mamy dzisiaj „modę” na TUSy. Trener TUS uprawnienia to częste pytanie, a okazanie uprawnień do prowadzenia TUS może być wymagane od pracodawcy. Certyfikowane szkolenie kierowane jest do osób, które mają bazową wiedzę i wykonują swój zawód (pedagoga, psychologa, terapeuty) lub są w trakcie uczenia się (studenci). Dopełnianie wiedzy i czerpanie inspiracji korzystając ze szkolenia TUS online jest jak najbardziej dobrym wyborem. Jeśli jednak zastanawiasz się, gdzie możesz prowadzić treningi umiejętności społecznych i jakie kwalifikacje bazowe są Ci potrzebne – spieszę z kilkoma wyjaśnieniami.

Pytanie o kwalifikacje Trenera TUS są dość często poruszane na forach branżowych. Dookoła tematu krąży wiele mitów, które tak naprawdę są całkiem proste do obalenia.

Określenie, jakie kwalifikacje powinien posiadać Trener TUS pracujący z dziećmi i młodzieżą wymaga odpowiedzi na dwa pytania.

Jaki jest charakter zajęć TUSowych?

Trener TUS szkolenie odbywa się w wielu kontekstach. Dzieci i młodzież doskonalą i trenują swoje kompetencje społeczne podczas różnych zajęć.
 Tak więc TUSy odbywają się również podczas:

– zajęć emocjonalno-społecznych,rewalidacji,

– socjoterapii,

– treningu zastępowania agresji,

– treningu umiejętności społecznych,

– indywidualnej terapii lub psychoterapii,

– zajęć rozwijających zainteresowania (zajęcia kulinarne, sportowe…).

Jaki podmiot jest organizatorem TUSów?

Miejsce prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży ma wpływ na kwalifikacje, jakie musi posiadać Trener TUS.

– placówka oświatowa (np. przedszkole)

– placówka wychowawcza (młodzieżowy ośrodek socjoterapii)

– podmiot medyczny (np. poradnia psychologiczna dla dzieci 1)

– organizacja pozarządowa

– projekty edukacyjne lub terapeutyczne finansowane przez różne podmioty (np. Urząd Miasta)

– podmiot prywatny (np. prywatna poradnia psychologiczno-pedagogiczna).

Trening umiejętności emocjonalno-społecznych będący elementem zajęć specjalistycznych (np. wspomniana rewalidacja czy socjoterapia) wymaga od prowadzącego wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego. Natomiast, jeśli będziesz prowadzić zajęcia rozwijające zainteresowania nastawione na rozwijanie kompetencji społecznych, zapewne pracodawca czy podmiot finansujący nie będzie wymagał takiego wykształcenia. Często jednak wymaga certyfikowanego kursu Trenera TUS, który jest wydawany m.in. przez placówkę kształcenia ustawicznego. Taki status ma Eduka Center.

W placówkach m.in. oświatowych i wychowawczych obowiązkowe jest posiadanie przygotowania pedagogicznego – wynika to z przepisów. Uwaga! Większość, ale nie wszystkie studia pedagogiczne dają przygotowanie pedagogiczne. Kierunki psychologiczne raczej oferują dodatkowe zrobienie przygotowania pedagogicznego na ścieżkach z zakresu psychologii dziecięcej lub umożliwiają podjęcie studiów podyplomowych, które trwają trzy semestry. Takie studia podejmuje się 1,5 roku przed obroną, dzięki czemu absolwent psychologii, zaraz po ukończeniu studiów podchodzi do egzaminu kończącego studia podyplomowe.

Placówki zarządzane przez prywatne podmioty nie zawsze utrzymują te standardy. O ile nie są związane kontraktem lub dotacją z instytucjami publicznymi (NFZ, Urząd Miasta, itp.).

Podsumowując, studia psychologiczne i pedagogiczne mają za zadanie przygotować Cię do pracy z dziećmi nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi. Kropka! Nie zmienia to faktu, że nasze zawody wymagają od nas stałego doskonalenia zawodowego. Uczestniczenie w dobrym szkoleniu TUSowym niewątpliwie podniesie Twoje kwalifikacje i trenerskie kompetencje. Zainspiruje i wzbogaci Twój wachlarz narzędzi i ćwiczeń. 

kids 1

Ostatecznie odpowiadając na pytanie o kwalifikacje trenera TUS:

 1. Jeśli mówimy o zajęciach emocjonalno-społecznych określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, zajęcia może prowadzić pedagog lub psycholog.
   
 2. Jeśli mówimy o zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zajęcia może prowadzić odpowiednio
 3. pedagog lub psycholog z uprawnieniami do prowadzenia rewalidacji w zakresie określonej niepełnosprawności (np. oligofrenopedagog, tyflopedagog),
 4. neurologopeda, jeśli tak wskazuje Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 5. pedagog resocjalizacji w przypadku ucznia niedostosowanego społecznie,
 6. socjoterapeuta w przypadku ucznia z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.
 1. Jeśli mówimy o zajęciach socjoterapeutycznych, to może je prowadzić psycholog lub pedagog – jeśli w suplemencie ma wpis, że w toku studiów został przygotowany do prowadzenia socjoterapii. Uprawnienia zdobywa się również podczas 1,5 rocznych studiów podyplomowych “Socjoterapia”.
 1. Osobą uprawnioną do prowadzenia treningu zastępowania agresji również jest pedagog lub psycholog, który ma uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Natomiast jeśli osoba chciałaby prowadzić trening zastrzeżony prawami autorskimi (np. TZA ART), musi mieć uprawnienia wydane przez podmiot certyfikujący z danej metody.
 1. Umiejętności społeczne kształtuje się również podczas indywidualnej pracy z psychologiem lub psychoterapeutą. Wtedy TUS wygląda inaczej, niż pewnie wizja TUSów w głowie :). Tego tematu nie rozwijam, ponieważ kurs Trenera TUS, który proponujemy nie jest kierowany do tak wąskiej grupy odbiorców.
 1. Osoby prowadzące zajęcia rozwijające zainteresowania, jak już wspomniałam, często nie muszą mieć bazowego wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego. Podmioty zatrudniające często wymagają ukończenia kursu na Trenera TUS.

Niezależnie od tego, co mówią przepisy, w mojej praktyce szkoleniowej spotykam się z głosami, że pracodawca wymaga takiego przeszkolenia. Jeśli masz małe doświadczenie zawodowe w pracy z grupami, myślę że jest to niezbędne. Od Ciebie zależy, jaki jakościowo kurs wybierzesz. Ze swojej strony mogę Cię zapewnić, że wraz z Eduką Center dokonaliśmy wszelkich starań, aby niniejsze szkolenie było jakościowe i bogate w narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Mało tego, strona internetowa jest regularnie wzbogacana o węższe szkolenia i ebooki.

Pamiętaj! Jeśli jesteś pracownikiem publicznej placówki edukacyjnej, możesz wnioskować o dofinansowanie szkoleń przygotowanych przez EDUKĘ, ponieważ jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego. Często dotacja wynosi 80%!

Status placówki kształcenia ustawicznego uprawnia nas do wydawania certyfikatów zgodnych ze wzorem MEN.

Artykuł we współpracy z autorem kursu TUS: Kamila Balcerzak, pedagog, socjoterapeuta

Podobne artykuły